[1]
ธงชัย ฉ., กันธะรักษา ก., บุญยธรรพ ม. and ทักษิณ พ. 2012. รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์. Thai Journal of Nursing Council. 25, 4 (Sep. 2012), 46.