[1]
ศรีโกไสย ส., สุนันตา ว., กิ่วแก้ว ส., พรหมทวี ช., ทายะรังษี ท. and บุญเจริญ ห. 2012. การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ. Thai Journal of Nursing Council. 25, 4 (Sep. 2012), 67.