[1]
ไชยเพชร ร., นิลมานัต ก. and คงอินทร์ ว. 2012. ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. Thai Journal of Nursing Council. 26, 1 (Sep. 2012), 41.