[1]
สาแล๊ะ น., นิลมานัต ก. and คงอินทร์ ว. 2012. ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส. Thai Journal of Nursing Council. 26, 1 (Sep. 2012), 82.