[1]
จิรวัฒน์กุล ศ., ชินล้ำประเสริฐ น., ส่งวัฒนา ป., เดียวอิศเรศ ว., ฟองแก้ว ว. and รุ่งเรืองกลกิจ ส. 2012. วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ. Thai Journal of Nursing Council. 26, 2 (Sep. 2012), 26.