[1]
จันทรมะโน ส. and สว่างอารีย์รักษ์ เ. 2012. แบบแผนการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตดี. Thai Journal of Nursing Council. 26, 2 (Sep. 2012), 57.