[1]
จิตต์จันทร์ เ., มาสิงบุญ เ. and ด้วงแพง ส. 2012. ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council. 26, 2 (Sep. 2012), 86.