[1]
โมกขาว ศ. 2012. ผลของโปรแกรมบำบัดพฤติกรรมทางความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า. Thai Journal of Nursing Council. 26, 2 (Sep. 2012), 126.