[1]
สุดเพชร ศ., ธนาโนวรรณ น., อยู่สำราญ ฉ. and เนื่องตัน ช. 2014. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก. Thai Journal of Nursing Council. 29, 3 (Sep. 2014), 42–54.