[1]
พฤกษ์ภัทรานนต์ ก. and หนูสม ป. 2014. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว. Thai Journal of Nursing Council. 29, 3 (Sep. 2014), 55–68.