[1]
สินสุกใส น., อยู่สำราญ ฉ. and ภู่ไพบูลย์ ร. 2014. พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง. Thai Journal of Nursing Council. 29, 3 (Sep. 2014), 69–79.