[1]
แซ่ตั้ง ห., โตสิงห์ อ., ดนัยดุษฎีกุล ส. and ตันติวงศ์โกสีย์ เ. 2014. ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. Thai Journal of Nursing Council. 29, 3 (Sep. 2014), 80–91.