[1]
กันทะขู้ แ., โพธิ ว., อินทรลาวัณย์ ป. and เกษมกิจวัฒนา ส. 2014. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council. 29, 3 (Sep. 2014), 92–103.