[1]
วิโรจน์รัตน์ ว., อำนาจสัตย์ซื่อ ข., สาสัตย์ ร.ศ., มาลาธรรม พ. and ณรงค์ศักดิ์ จ. 2014. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น. Thai Journal of Nursing Council. 29, 3 (Sep. 2014), 104–115.