[1]
เจริญกิจการ ว. and เกษมกิจวัฒนา ส. 2012. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนรู้จดจำระหว่างผู้ที่เคยมี ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และผู้มีภาวะสุขภาพดี. Thai Journal of Nursing Council. 26, 3 (Sep. 2012), 14.