[1]
ตั้งฉัตรชัย บ., สิริธรังศรี บ., ศรีพันธ์วรสกุล ส. and รังควัต ว. 2012. ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. Thai Journal of Nursing Council. 26, 4 (Sep. 2012), 43.