[1]
บุณโยทยาน ส., ธงชัย ฉ. and สำราญญาติ ม. 2012. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวด ในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม. Thai Journal of Nursing Council. 26, 4 (Sep. 2012), 82.