[1]
อาภานันทิกุลม., พุธวัฒนะพ. and วิทยะศุภรจ. 1. ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลไทย. Thai Journal of Nursing Council. 26, 4 (1), 123.