[1]
มาลาธรรม พ., สิทธินอก ข., พุธวัฒนะ พ. and งามอุโฆษ ฉ. 2012. ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา. Thai Journal of Nursing Council. 26, 4 (Sep. 2012), 137.