[1]
รุ่งอมรรัตน์ส., ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ., วิทยพันธ์ย., เภตราสุวรรณส. and ขวัญบุญจันทร์อ. 2012. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิสิตเป็นผู้นำในการสร้างเสริม สุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Thai Journal of Nursing Council. 26, s (Sep. 2012), 44.