[1]
วิโรจน์รัตน์ ว., ลีฬหกุล ว., คุ้มทวีพร พ. and พันธุ์ศักดิ์ ว. 2012. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council . 26, s (Sep. 2012), 140.