[1]
กฤษณบุตรป., โตสิงห์อ., ดนัยดุษฎีกุลส. and ไอรมณีรัตน์เ. 2012. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดช่องท้องในระยะ 1 สัปดาห์แรก. Thai Journal of Nursing Council. 27, 1 (Sep. 2012), 39.