[1]
ส่องวัฒนา ป. 2014. การวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: แนวคิดและประสบการณ์. Thai Journal of Nursing Council. 29, 4 (Nov. 2014), 5–21.