[1]
Kasemkitwattana, saipin and ไพรสนธิ์ ป. 2014. ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง: กลุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม. Thai Journal of Nursing Council. 29, 4 (Nov. 2014), 22–31.