[1]
นิติกุล ห., พยัคฆเรือง ส., จินตนาดิลก น. and พันธ์บูรณะ จ. 2014. ผลของการจัดท่านอนขณะและหลังให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการรับนม ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย. Thai Journal of Nursing Council. 29, 4 (Nov. 2014), 32–44.