[1]
กันทากาศ ท. and เกษมกิจวัฒนา ส. 2014. ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. Thai Journal of Nursing Council. 29, 4 (Nov. 2014), 92–104.