[1]
เอิบอาบ ส. and ลีวิรัตน์ ส. 2014. ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบริหารยาโดยการพ่นแบบฝอยละอองต่อความรู้ทักษะการบริหารยา และการตอบสนองการหายใจ. Thai Journal of Nursing Council. 29, 4 (Nov. 2014), 105–120.