[1]
งามเหมาะน., วิโรจน์รัตน์ว. and จิตรมนตรีน. 1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อ การปฏิบัติทางศาสนา ความหมายของชีวิตกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุของผู้ป่วย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย. Thai Journal of Nursing Council. 30, 1 (1), 58-71.