[1]
เกื้อกาญจน์ จ., อิสระมาลัย แ. and บาลทิพย์ ข. 2015. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา. Thai Journal of Nursing Council. 30, 2 (Sep. 2015), 20–32.