[1]
มรกต เ., นิลมานัต ก. and มัชฌิม เ. 2015. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council. 30, 2 (Sep. 2015), 33–45.