[1]
เข็มทอง อ., ฉายพุทธ ป., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว. and จุฑาภิสิทธิ์ ส. 2015. อิทธิพลของระดับความปวด ลักษณะอาหาร และสุขภาพช่องปากต่อการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการผ่าตัด. Thai Journal of Nursing Council. 30, 2 (Sep. 2015), 60–74.