[1]
สรรพวีรวงศ์ จ., เผือกคง น. and หนุเจริญกุล ส. 2013. ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท. Thai Journal of Nursing Council. 27, 2 (Jan. 2013), 17–35.