[1]
อรทัย พ. and เต็งเกียรติ์ตระกูล ศ. 2013. การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต. Thai Journal of Nursing Council. 27, 3 (Jan. 2013), 29–44.