[1]
หาญประสิทธิ์คำ ข., นามจันทรา ร., หนุเจริญกุล ส., ศุภเมธาพร ป., นทีธนสมบัติ ก. and สร้อยวงศ์ ป. 2013. ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม. Thai Journal of Nursing Council. 27, 3 (Jan. 2013), 45–63.