[1]
วงศ์สุรประกิต ส. and สันติประสิทธิ์กุล ส. 2013. สถานการณ์โรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจคัดกรอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. Thai Journal of Nursing Council. 27, 3 (Jan. 2013), 91–105.