[1]
คล้ายมุข บ. 2013. ผลของการให้คำปรึกษาเน้นการปรับพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Thai Journal of Nursing Council. 27, 3 (Jan. 2013), 106–115.