[1]
ทรงมัจฉา จ., พุฒิวนิชพงศ์ ว. and สิทธิมงคล ย. 2013. การประเมินการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและวัยรุ่น: วิธีการประเมิน ตามหลักฐานเชิงประจักษ์. Thai Journal of Nursing Council. 27, 3 (Jan. 2013), 116–126.