[1]
สมกำลัง พ. and ไชยสิทธิ์ ย. 2013. แนวคิดความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ:การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council. 27, 4 (Jan. 2013), 16–25.