[1]
จิรวัฒน์กุล ศ., ส่งวัฒนา ป., รุ่งเรืองกลกิจ ส., ฟองแก้ว ว., เดียวอิศเรศ ว., สินธุ ศ. and ชินลํ้าประเสริฐ น. 2013. ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย. Thai Journal of Nursing Council. 27, 4 (Jan. 2013), 26–42.