[1]
บุญนันท์ จ., จันทนยิ่งยง จ., พิมลศานติ์ ร., อัศวมงคลกุล อ. and บุญนุช ช. 2013. การแจ้งข่าวร้ายที่ผู้ป่วยต้องการและที่ได้รับในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ. Thai Journal of Nursing Council. 27, 4 (Jan. 2013), 123–137.