[1]
นิลมานัต ก., มัชฌิม เ., มานะสุรการ จ., คงสุวรรณ ว., มีสุนทร ก. and พรหมพาหกุล ช. 2016. การดูแลระยะท้ายในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาในบริบทภาคใต้; Terminal Patient Care in a Muslim Community: A Case Study in a Southern-Thai Context. Thai Journal of Nursing Council. 31, 3 (Oct. 2016), 37–52.