[1]
เผือกเทศ ศ., สวัสดิพานิช น., เขษมโอภาส เ., โลหาชีวะ ส., ทองไพบูลย์ พ., โรจนประเสริฐ พ., จันทร์ขาว ช., รอยกุลเจริญ ว., สริยาภรณ์ อ. and เชาวน์เมธากิจ ช. 2017. การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ;Analysis of Approaches to Improving the Healthcare Facility for Women’s Inmates. Thai Journal of Nursing Council. 32, 1 (Jun. 2017), 94–114.