[1]
สิริคุตจตุพรก., วิโรจน์รัตน์ว. and จิตรมนตรีน. 2017. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2;Factors Predicting Self-Management Behaviour of Elderly Type 2 Diabetes Patients. Thai Journal of Nursing Council. 32, 1 (Jun. 2017), 81-93.