[1]
ดวงจันทร์น.-, วิโรจน์รัตน์ว. and จิตรมนตรีน. 2017. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล รางวัลสำหรับการดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง. Thai Journal of Nursing Council. 32, 2 (Aug. 2017), 65-78.