[1]
นิลมานัต ก., นาคะ ข., คงอินทร์ ว., แซ่จิว เ., ไชยลังกา พ. and บุญพัฒน์ ป. 2013. ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Thai Journal of Nursing Council. 28, 1 (Jun. 2013), 75–84.