[1]
บุญเชียง ว., เตือนราษฎร์ ว., ฟองแก้ว ว. and กลั่นกลิ่น พ. 2013. ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ. Thai Journal of Nursing Council. 28, 1 (Jun. 2013), 124–137.