[1]
วาณิชย์กุล น., พึ่งผาสุก ส., ต่อสกุลแก้ว ท. and อุทริยะประสิทธิ์ เ. 2017. ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council . 32, 2 (Aug. 2017), 111–125.