(1)
เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. TJNC 2013, 27.