(1)
ขุมทอง น.; พาหุวัฒนกร ว.; เสรีเสถียร เ.; อยู่สำราญ ฉ. ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ. TJNC 2013, 28, 88-97.