(1)
แก้วเต็ม ย. กฎหมายและข้อพึงระวังในการนิเทศนักศึกษาพยาบาล. TJNC 2014, 28, 5-18.